1. Home
 2. Kennis
 3. Nieuws
 4. Themasessie Wet Toekomst Pensioen en NPS

Themasessie Wet Toekomst Pensioen en NPS: de uitvoering en aanpak van ‘bedrag ineens’ met de daarbij horende (digitale) keuzebegeleiding

Stockfoto's | AZL

Wat is de laatste stand van zaken rondom de invoering van de Wet toekomst pensioenen en het AZL NPS programma? AZL praat u graag bij over de status hiervan en de uitvoering en aanpak van Bedrag Ineens (‘Lumpsum’) met de daarbij horende digitale keuzebegeleiding. Daarnaast is er een nieuwe frequentie van levering van pensioengegevens nodig in verband met de regels die gelden vanaf 1 januari 2022 voor de URM. We blikken terug op de inhoud van deze themasessie in het onderstaande verslag:

Publicatiedatum 25 maart 2022
Categorie Pensioenstelsel

De uitvoering en aanpak van ‘bedrag ineens’ (of ‘Lumpsum’)

Mensen die pensioen hebben opgebouwd krijgen op de pensioendatum de keuze om eenmalig een Bedrag Ineens (Lumpsum) op te nemen. Dit betreft maximaal de waarde van 10% van het ouderdomspensioen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Bedrag Ineens is een keuzerecht voor de deelnemer, de pensioenuitvoerder is verplicht om hieraan mee te werken.
 • Er mag maximaal 10% in een keer op pensioendatum worden opgenomen, minder mag dus ook. Bij deeltijd pensioen mag er telkens 10% van het deel van het pensioen dat ingaat worden afgekocht.
 • Het is niet mogelijk om zowel 10% op pensioendatum op te nemen en ook te kiezen voor een hoog/laag pensioen (pensioen dat eerst hoger is en daarna lager).
 • Als door gebruik van Bedrag Ineens het opgebouwde partnerpensioen lager wordt, is de toestemming van de partner vereist.
 • Bij overlijden tussen het moment van pensioneren en de uitgestelde uitkering, wordt de lumpsum teruggedraaid en vindt nabetaling plaats van ouderdomspensioen.

 

Een aandachtspunt bij deze maatregel is dat het opnemen van een Bedrag Ineens betekent dat dit bedrag direct belast is met loonheffing. Het afkopen ineens kan leiden tot een hoger belastbaar inkomen en dus mogelijk een hoger belastingtarief. Een hoger belastbaar inkomen kan ook leiden tot lagere toeslagen voor bijvoorbeeld huur of zorg.

Voor deelnemers met een inkomen in de laagste belastingschijf die het bedrag ineens opnemen tot in het jaar waarin hun AOW-uitkering ingaat, wordt het bedrag ineens extra belast met premie volksverzekering. Nadat de Tweede Kamer om een oplossing hiervoor heeft verzocht, heeft de minister een tweede uitkeringsmoment toegevoegd aan de Wet uitkering bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Omdat die aanpassing in de praktijk onwerkbaar en moeilijk te communiceren was, is met de pensioenkoepels een aanpassing daarvan afgesproken. Deelnemers die hun pensioen in laten gaan in de maand waarin hun AOW-uitkering ingaat, of de eerste van de maand erna, kunnen het bedrag ineens in januari van het jaar erna laten uitkeren. Deze wijziging moet nog worden doorgevoerd in de Wet uitkering bedrag ineens, RVU en verlofsparen.

Status wetgeving

Het onderdeel ‘uitkering bedrag ineens’ van de Wet uitkering bedrag ineens, RVU en verlofsparen moet nog van kracht worden. De nieuwe informatievoorschriften moeten ook nog van kracht worden en de wet moet nog worden aangepast aan de aangepaste regeling van het tweede uitkeringsmoment.
Omdat de beoogde ingangsdatum voor de uitkering van het bedrag ineens 1 januari 2023 is, koerst AZL met haar werkzaamheden op invoering per die datum. Deelnemers zullen vanaf 1 juli 2022 geïnformeerd worden over de keuze voor een bedrag ineens, onder voorbehoud van wetgeving.

AZL kiest voor Bedrag Ineens na uitruil

De deelnemer kan kiezen voor uitkering van een pensioenbedrag ineens, naast andere keuzes, zoals wel of niet uitruilen van het ouderdoms-/ nabestaandenpensioen, een vervroegd pensioen of deeltijd pensioen. Pensioenfondsen hebben de keuze om de berekening van het bedrag ineens te doen voor of na de uitruil van nabestaandenpensioen in ouderdomspensioen, of omgekeerd.
AZL kiest als default voor berekening van het Bedrag ineens na uitruil NP/OP, onder andere omdat daarmee wordt aangesloten bij de daadwerkelijke uitkering van ouderdomspensioen die de deelnemer verwacht.

Goede begeleiding is cruciaal

Bedrag Ineens vraagt om een goede communicatie en begeleiding voor deelnemers. Zij moeten zich bewust zijn van de gevolgen van deze keuze. Niet alleen is het belangrijk dat deelnemers inzicht krijgen in hun beschikbare inkomen na het opnemen van een bedrag ineens, vergeleken met het benodigde inkomen. Ook moeten zij op de hoogte zijn van de gevolgen voor eventuele inkomens aanvullende toeslagen en de gevolgen voor belastingheffing.

Klantreis Bedrag Ineens en de daarbij horende (digitale) keuzebegeleiding

De ingezette herziening van het pensioenstelsel zorgt voor grote veranderingen in processen, systemen, informatie en communicatie. Om het pensioen voor de deelnemer zo eenvoudig mogelijk te maken, heeft AZL diverse klantreizen in kaart gebracht met daarin diverse touchpoints om de deelnemer op de juiste momenten de informeren over zijn/haar keuzes. In juli 2022 start AZL met de keuzebegeleiding; in hapklare brokken en een eenduidige boodschap. Daarnaast werkt AZL aan een verbeterde digitale klantreis. Deelnemers kunnen digitaal hun keuzes maken.

Aanvullende informatie

Door heldere, aansprekende, gerichte communicatie en goede begeleiding helpen wij deelnemers met het maken van een goede keuze. AZL verzorgt aanvullende communicatie per levensfase. In onderstaand schema staat per fase uitgelegd welke informatie gecommuniceerd wordt.

De nieuwe aanleverfrequentie voor URM

Vanaf 1 januari 2022 moeten pensioenuitvoerders de pensioenbedragen in MijnPensioenoverzicht (MPO) die betrekking hebben op een kwartaal baseren op de scenarioset van De Nederlandsche Bank (DNB) die geldt voor dat kwartaal. Van pensioenfondsen die meerdere keren per jaar bedragen aanleveren aan MPO, bijvoorbeeld maandelijks, verzoekt AZL daarom om tijdige en frequentere levering van de bedragen van haalbaarheidstoets (HBT) op basis van de laatste scenarioset, en wel vier keer per jaar.

De DNB levert echter de scenarioset voor een kwartaal pas na 10 werkdagen in het nieuwe kwartaal. Wij schatten in dat de actuaris 15 werkdagen nodig heeft voor het opleveren van een HBT set. AZL kan daarom op zijn vroegst in de 2e maand van een kwartaal de aangepaste bedragen leveren aan MPO.
Heeft een actuaris meer dan 15 werkdagen nodig voor levering van een HBT-set, dan kan levering pas in 3e maand plaatsvinden.

Uitzondering URM scenario-set per kwartaal

Een fonds met een slapersbestand heeft aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) doorgegeven dat mutatie van het deelnemersbestand slechts per 1 januari van het jaar plaatsvindt. Daarom is de AFM akkoord gegaan met hantering van de HBT-set voor het 1e kwartaal.
Hierbij plaatst AZL de volgende opmerkingen:

 • Als voor arbeidsongeschikten met vrijstelling van premiebetaling de bedragen gedurende het jaar kunnen wijzigen, geschiedt de levering van hun gegevens niet op basis van de wettelijk voorgeschreven scenarioset.
 • Splitsing deelnemersbestanden naar groepen (wel/niet één mutatie) is niet mogelijk.
 • Indien van toepassing, dan zo spoedig mogelijk in 1e kwartaal HBT set van kwartaal ontvangen.

NPS AZL update implementatie

Alle pensioenregelingen moeten uiterlijk op 1 januari 2027 aangepast zijn. Hoe ziet de weg ernaartoe eruit? Er komt een transitieperiode van vier jaar (2023 – 2027) voor de besluitvorming en implementatie. Partijen bij de pensioenregeling én pensioenfondsen moeten op tijd bepaalde mijlpalen halen. Het transitieproces duurt ca. 2 tot 2,5 jaar. Zorg daarom voor voldoende tijd voor afstemming met sociale partners, besluitvorming en plannen.

Voorbereiding en uitgangspunten transitie AZL

Om alles in goede banen te leiden legt AZL een strakke transitieplanning neer. AZL voegt hier een aantal uitgangspunten aan toe, om het proces voor al haar relaties te stroomlijnen.

 • AZL is in gesprek met alle stakeholders over desgewenste plaats op de migratiekalender
 • Q2-2022 levert AZL migratiekalender rekening houdend met voorkeuren - 1/1 of 1/7
 • Zeer strakke sturing op tijdlijnen is noodzakelijk om alle migraties tijdig af te ronden
 • AZL gaat monitoren via tollgates om te bepalen of de afgesproken termijnen worden gehaald.
 • Niet halen tollgate betekent verlies van de plaats op de migratiekalender en in principe achteraan aansluiten
 • De doorlooptijd vanaf moment van indienen van besluit tot invaren bij DNB is minimaal 6 maanden en maximaal 1 jaar. AZL gaat uit van 9 maanden.
 • Drie maanden voor livegang dient de verklaring geen bezwaar voor het invaren van DNB te zijn ontvangen.
 • Een half jaar voor livegang dient het definitieve reglement en alle overige relevante door AZL ontvangen te zijn.
 • Dit alles stelt eisen aan de oplevering door sociale partners, afstemming met fondsen én AZL als pensioenuitvoerder
 • Toetsing van de datakwaliteit per fonds is cruciaal en elk fonds daar nu al mee kan beginnen.

AZL zal volop ondersteuning bieden om de overgang zorgvuldig en soepel te stroomlijnen.

Advies tijdens het transitieproces

AZL biedt ondersteuning op meerdere vlakken. Bekijk hier onze uitgebreide menukaart AZL Adviesdiensten Nieuw Pensioenstelstel.

Hier vindt u meer informatie over:

 • Actuarieel: Keuze Kompas -> begeleiding bij de keuzes die u in het transitietraject moet doorlopen.
 • Communicatie: Gehele communicatie in het transitieproces.
 • Juridische ondersteuning: ontwikkelen, aanpassen en beoordelen van de juridische documenten behoeve van nieuwe contracten.
 • Begeleiding bestuurlijke transitiemanagement.

AZL ondersteunt u graag met deskundig advies bij het beantwoorden van uw vragen gedurende het transitieproces. Maar ook bij de communicatie hierover met uw deelnemers en gepensioneerden en de daadwerkelijk implementatie.

 

 

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.