1. Home
  2. Privacyverklaring

Zó gaan wij om met uw persoonsgegevens

AZL verwerkt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de eigen bedrijfsvoering. Dat is het geval bijvoorbeeld wanneer een websitebezoekers persoonsgegevens delen met AZL, indien (potentiële) klanten en/of (potentiële) medewerker(s) van AZL persoonsgegevens met AZL delen of wanneer personen het terrein van AZL bezoeken (bijvoorbeeld een leverancier). Daarnaast treedt AZL, als pensioenuitvoeringsorganisatie, die de administratie verzorgt voor verschillende typen pensioenuitvoerders, op als verwerker. De privacyverklaring in die hoedanigheid is terug te vinden op de website van de betreffende pensioenuitvoerder. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit hoe AZL met verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van de eigen bedrijfsvoering omgaat en welke rechten u heeft.

Welke persoonsgegevens verwerkt AZL?

Als AZL persoonsgegevens van u verwerkt gaan we daar altijd zorgvuldig mee om. Afhankelijk van de manier waarop u uw persoonsgegevens met AZL deelt, verwerkt AZL bepaalde persoonsgegevens. Daarvoor onderscheiden we twee categorieën. 

Websitebezoekers

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via de website. De website beschikt over verschillende functionaliteiten waarmee persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door AZL. Afhankelijk van de keuzes die u maakt als websitebezoeker, kunnen in onderstaande situaties persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dat zijn onder andere:

  • Persoonsgegevens die u doorgeeft bij het aanmelden voor onze nieuwsbriefservice. U verstrekt dan uw e-mailadres aan AZL.
  • Persoonsgegevens die u doorgeeft bij het aanmelden voor een evenement via het daartoe bestemde aanmeldformulier. U verstrekt dan in ieder geval de volgende persoonsgegevens: uw voor- en achternaam, uw organisatie en functie en uw e-mailadres.
  • Persoonsgegevens die u doorgeeft bij het indienen van een contactverzoek, opmerking, compliment en/of klacht via één van de daartoe bestemde contactformulieren. U verstrekt dan in ieder geval uw voor- en achternaam en uw e-mailadres. Verder verwerkt AZL dan ook alle andere persoonsgegevens die u vermeldt in uw vraag, opmerking, compliment of klacht. Denkt u bijvoorbeeld aan uw geboortedatum, uw telefoonnummer of uw adres.
  • Persoonsgegevens die u doorgeeft bij het indienen van een (open) sollicitatie via het daartoe bestemde sollicitatieformulier. U verstrekt dan in ieder geval de volgende persoonsgegevens: uw geslacht, voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Verder verwerkt AZL dan ook alle andere persoonsgegevens die u vermeldt in uw curriculum vitae (CV) en uw motivatiebrief. Bij het gebruik maken van ons sollicitatieformulier vragen wij u toestemming te verlenen voor de gegevensverwerking ten behoeve van uw sollicitatie alsmede een keuze te maken ten aanzien van de door u gewenste bewaartermijn van de verstrekte persoonsgegevens.

Er worden persoonsgegevens verzameld via cookies. De website van AZL kent verschillende soorten cookies: functionele cookies en analytische cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat, waarmee u de website bezoekt, worden opgeslagen. Hierdoor wordt er informatie over websitebezoeker verzameld. Voor deze cookies hoeft AZL geen voorafgaande toestemming aan u te vragen. Wilt u meer informatie over cookies, lees dan onze cookieverklaring.

Bezoekers AZL-terreinen in Heerlen en/of Utrecht

Er worden persoonsgegevens verwerkt van u als bezoeker van ons terrein en/of onze kantoorgebouwen in Heerlen en/of Utrecht. Bevindt u zich op ons terrein al dan niet in onze kantoorgebouwen of daaromheen, dan kunnen persoonsgegevens van u worden verwerkt. Het terrein en de gebouwen van AZL beschikken over beveiligingscamera’s die persoonsgegevens van u kunnen verwerken middels het vergaren van beeld- en video-opnamen.

Waarom en op grond waarvan verwerkt AZL persoonsgegevens?

Websitebezoekers
AZL verwerkt persoonsgegevens om u als websitebezoeker op een zo goed mogelijke manier te kunnen informeren over AZL, de diensten die wij verrichten, de activiteiten die wij daaromtrent organiseren en om de kwaliteit van en de dienstverlening via de website te verbeteren. Tevens verwerken wij persoonsgegevens om met websitebezoekers in contact te kunnen treden en u van dienst te kunnen zijn wanneer u een contact legt met AZL via de website.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van wettelijke verplichtingen of omdat wij een gerechtvaardigd belang daartoe hebben, zoals voor het onderhouden van (potentiële) klantrelaties. Of omdat u toestemming hebt verleend voor het verwerken van persoonsgegevens bij het delen van uw persoonsgegevens met AZL.

Bezoekers AZL-terreinen in Heerlen en/of Utrecht
AZL verwerkt persoonsgegevens van de bezoekers van het AZL-terrein om de veiligheid op het terrein voor eenieder zoveel mogelijk te waarborgen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van AZL. AZL beschikt hiertoe over een camerabeleid.

Hoe beveiligt AZL persoonsgegevens?

AZL zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te borgen. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging en zijn erop gericht om onrechtmatige verwerking of het verloren gaan van persoonsgegevens te voorkomen. Wij zorgen ervoor dat alleen daartoe geautoriseerd personeel toegang heeft tot de persoonsgegevens. Periodiek evalueren wij de getroffen maatregelen en vergelijken wij deze met de standaard in de markt teneinde ervoor te zorgen dat de getroffen beveiligingsmaatregelen up-to-date blijven.

Aan wie verstrekt AZL persoonsgegevens?

AZL verstrekt persoonsgegevens alleen aan derde partijen wanneer dat toegestaan, noodzakelijk en/of verplicht is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer persoonsgegevens van u met door AZL ingeschakelde leveranciers worden gedeeld. Dit vindt uitsluitend plaats in het kader van het doel waarvoor AZL uw persoonsgegevens heeft verzameld. AZL treft zo nodig passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt in lijn met de wet- en regelgeving. Hiertoe sluit AZL een verwerkersovereenkomst met een ingeschakelde leverancier waarin afspraken zijn opgenomen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.


Hoe lang bewaart AZL persoonsgegevens?

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens zolang dit nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld. Daarbij houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen. AZL hanteert een bewaar- en vernietigingsbeleid waarin verschillende categorieën van persoonsgegevens zijn opgenomen met bijbehorende bewaartermijnen.

Websitebezoekers
Maakt u gebruik van de mogelijkheid tot het indienen van een (open) sollicitatie via het sollicitatieformulier op onze website? Standaard bewaren wij uw persoonsgegevens, middels het ontvangen CV en motivatiebrief tot maximaal 4 weken na een afwijzing voor de functie waarop u solliciteerde. Bij het insturen van uw (open) sollicitatie krijgt u de mogelijkheid een bewaartermijn te kiezen. Dan kunt u afwijken van de standaard 4 weken termijn door uw gegevens één jaar te laten bewaren. U verleent AZL daartoe dan toestemming, waarna wij uw gegevens conform de gekozen bewaartermijn bewaren met als doel om u mogelijk te kunnen benaderen bij een nieuwe, potentieel geschikte vacature.

Bezoekers AZL-terreinen in Heerlen en/of Utrecht
Het vergaarde beeld- en videomateriaal via ons bewakingssysteem dat van toepassing is op de kantoorgebouwen en de terreinen van AZL bewaart de verzamelde persoonsgegevens maximaal 7 kalenderdagen. 

Bent u verplicht uw persoonsgegevens aan AZL te geven?

Nee, u bent niet wettelijk verplicht uw persoonsgegevens aan AZL te geven. U kunt daarin uw eigen keuzes en afwegingen maken. Let wel, het niet kunnen verwerken van bepaalde persoonsgegevens van u door AZL kan van invloed zijn op onze dienstverlening aan u.

Welke rechten heeft u?

Op grond van de AVG hebt u verschillende privacyrechten waarvan u gebruik kunt maken. Het gaat om de volgende rechten:

- recht op inzage
- recht op rectificatie
- recht op gegevenswissing
- recht op beperking van de verwerking
- recht op overdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’)
- recht van bezwaar

U kunt schriftelijk een beroep doen op deze rechten door uw verzoek schriftelijk via communicatie@azl.eu in te dienen. Geef daarbij aan van welk recht u gebruik wenst te maken. AZL zal het verzoek beoordelen en u altijd van een terugkoppeling voorzien.

Heeft u een klacht?

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door AZL. Hiervoor kunt u uw klacht schriftelijk bekend maken via communicatie@azl.eu. Na behandeling van uw klacht door AZL staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Data Protection Officer 

AZL heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld die toezicht houdt op de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met onze DPO via privacy@azl.eu of per post via:

AZL N.V.
T.a.v. Data Protection Officer
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen