1. Home
 2. Kennis
 3. Nieuws
 4. Gesprekken over uitwerking voltooid

Gesprekken over uitwerking voltooid

De sociale partners en het kabinet hebben op 12 juni 2020 bekendgemaakt de gesprekken over de uitwerking van het principe-akkoord voor een nieuw pensioenstelsel van 5 juni 2019 te hebben afgerond en de resultaten aan de achterban voor te leggen. 

Publicatiedatum 12 juni 2020
Categorie Pensioenstelsel

Vooruitlopend op het akkoord van de vakbonden heeft minister Koolmees op 22 juni de uitwerking van het pensioenakkoord in de zogenaamde 'Hoofdlijnennotitie Uitwerking Pensioenakkoord' aan de Tweede Kamer aangeboden.

Samenvatting

 • Alle pensioencontracten krijgen de vorm van een premieovereenkomst. Hierdoor hoeft er niet meer met een rekenrente en met dekkingsgraden gewerkt te worden.
 • Een standaard transitiekader wordt voorgeschreven om opgebouwde pensioenen in het nieuwe stelsel in te brengen. Hiervan kan worden afgeweken als de uitkomsten onevenwichtig zijn.
 • Op 1 januari 2026 moeten alle pensioenregelingen zijn omgezet. Sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen voor het  invaren van opgebouwde aanspraken in het nieuwe contract een wettelijk transitiepad voorgeschreven. De keuze om niet in te varen mag worden gemaakt, maar moet goed gemotiveerd worden.
 • Deelnemers en gepensioneerden krijgen inspraak op het invaarbesluit via een versterkt collectief bezwaarrecht voor het verantwoordingsorgaan of het belanghebbendenorgaan van het pensioenfonds. Het bezwaarrecht is van toepassing op het besluit om in te varen en op de beleidsmatige keuzes in dat kader.
 • Deelnemers krijgen te zien wat hun verwachte pensioen voor overgang op het nieuwe stelsel was en wat zij in het nieuwe stelsel kunnen verwachten. Daarbij wordt hen duidelijk gemaakt welke maatregelen zijn genomen voor een adequate compensatie. Per leeftijdscohort worden de gevolgen van de overgang beschreven en welke bronnen voor welke compensatie zijn ingezet.
 • De doorsneepremiesystematiek wordt afgeschaft. Per sector of onderneming wordt bekeken hoe compensatie plaatsvindt. Bestaande premieovereenkomsten kunnen in stand blijven voor de huidige deelnemers.
 • Pensioenen hoeven in 2021 volgens het huidige FTK niet te worden verlaagd als het minimaal vereist eigen vermogen of vereist eigen vermogen niet beschikbaar is. Voorwaarde is dat de dekkingsgraad op 31 december 2020 ten minste 90% is. Is de dekkingsgraad lager, dan moeten de pensioenen verlaagd worden om de dekkingsgraad ten minste 90% te laten zijn.
 • Pensioenopbouw en pensioenpremie kunnen stabiel blijven.
 • Het nabestaandenpensioen voor deelnemers wordt op risicobasis gedekt. Na einde deelneming wordt deze dekking nog enkele maanden voortgezet. Het bedraagt maximaal 50% van het salaris. Tijdens de WW-uitkering wordt de dekking voortgezet. De uitkering kan in hoogte variëren. Na de pensioenleeftijd is het nabestaandenpensioen op kapitaalbasis gedekt en bedraagt het 70% van het ouderdomspensioen.
 • Het wezenpensioen wordt tot uiterlijk 25 jaar uitgekeerd. Het bedraagt maximaal 20% van het salaris voor halfwezen en 40% voor wezen.
 • Deelnemers mogen op de pensioendatum maximaal 10% van hun pensioen ineens laten uitkeren.
 • Er is een aanvalsplan voor het beperken van witte vlekken.
 • Het kabinet gaat bekijken hoe zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) vrijwillig kunnen deelnemen aan de pensioenregeling van de sector waarin ze werken, of van de onderneming waarvoor zij werkzaamheden verrichten. Ook bekijkt het kabinet de mogelijkheid van vrijwillige deelname van zzp'ers die in verschillende sectoren werken. Sociale partners en zelfstandigenorganisaties bekijken de mogelijkheid van verplichte deelname.
 • Bij een jaar stijging van de levensverwachting vanaf 2025 zal de AOW-leeftijd met 8 maanden stijgen.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.