1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Dekkingsgraden 2023 (1)

Dekkingsgraden tweede kwartaal: positieve ontwikkeling

Stockfoto's | AZL

Voor ruim 30 klanten becijfert en monitort AZL Actuariaat de dekkingsgraad. Hierbij houden we rekening met het fondsspecifieke beleid. Het verloop van de dekkingsgraad wordt afgezet tegen de renteontwikkeling, macro-economische ontwikkelingen en de belangrijke politieke gebeurtenissen. Hierbij bieden wij een update aan over het tweede kwartaal van 2023. Een periode waarin de dekkingsgraden een positieve ontwikkeling vertoonden.

Publicatiedatum 4 augustus 2023
Categorie Pensioenstelsel

Gemiddelde dekkingsgraad stijgt in het tweede kwartaal van 2023 naar 124,8%

De stijging van de dekkingsgraad wordt enerzijds veroorzaakt door de gestegen aandelenkoersen gedurende het tweede kwartaal van 2023. De AEX steeg van 757 basispunten eind maart 2023 naar 774 basispunten eind juni 2023. Anderzijds liet de 10-jaarsrente een stijging zien en staat eind juni 2023 op 2,98%. Tegelijkertijd is de inflatie in Nederland gedurende het tweede kwartaal van 2023 iets gestegen, maar liggen de cijfers wel nog ver onder die van ultimo 2022. Zie het kopje Gedurende het eerste halfjaar van 2023 verderop in dit artikel voor nadere details.

De gemiddelde dekkingsgraad steeg in het tweede kwartaal van 2023 van 122,2% naar 124,8% op basis van ons klantenbestand. Met zo’n 1,5 miljoen deelnemers in onze administratie is dit een goede weerspiegeling van wat er speelt in de markt.

Vernieuwd pensioenstelsel

De positieve ontwikkeling in 2023 is goed nieuws met oog op het vernieuwd pensioenstelsel. Indien fondsen voornemens zijn over te gaan richting het nieuwe stelsel, kunnen zij gebruik maken van het transitie FTK. Hierin dienen fondsen een overbruggingsplan in, waarin ze aangeven met welke invaardekkingsgraad ze willen overgaan richting het nieuwe stelsel. Als de positieve ontwikkeling voortzet, wordt de invaardekkingsgraad makkelijker gehaald en kunnen eventuele overschotten worden gebruikt voor compensatiedoeleinden of het vullen van mogelijke reserves. Nadat de Wet toekomst pensioenen eind 2022 werd aangenomen door de Tweede Kamer is de Wet eind mei 2023 ook door de Eerste Kamer gekomen. Per 1 juli 2023 is de wet officieel ingegaan.

De onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad afgezet tegen de belangrijkste sociaaleconomische gebeurtenissen. Onder de grafiek worden de belangrijkste zaken kort toegelicht.

 

De belangrijkste gebeurtenissen op een rij:

1 januari 2023

De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, daalt door de ingang van de door de Commissie Parameters geadviseerde, nieuwe methodiek. Bij de vaststelling van de UFR spelen marktgegevens vanaf dit jaar een grotere rol dan voorheen. De nieuwe UFR-curve is tot en met de looptijd van 50 jaar gelijk aan de swapcurve.

8 februari 2023

Met het doel de inflatie terug te brengen tot 2% voert de ECB een nieuwe renteverhoging van 0,5%-punt door. Ook de Fed verhoogt begin februari de rente. Met 0,25%-punt was deze lager dan de vorige verhogingen van 0,5%-punt en 0,75%-punt.

14 februari 2023

De behandeling van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in de Eerste Kamer gaat van start. Er wordt afgetrapt met een tweetal bijeenkomsten waarbij deskundigen uitleg geven over de Wtp.

15 maart 2023

Uit de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten blijkt dat de BoerBurgerBeweging (BBB) de grootste partij in de senaat zal worden. Alhoewel de partij een fel tegenstander van de Wet toekomst pensioenen is, blijven de acht partijen die voorstander zijn van de Wet toch een meerderheid behouden in de Eerste Kamer. Het is afhankelijk van de voortgang van de behandeling in de Eerste Kamer of de huidige samenstelling of de nieuwe samenstelling uiteindelijk over de Wet zal gaan stemmen. De huidige senaat zal op 6 juni de laatste keer samenkomen.

17 maart 2023

Na onder meer twee bijeenkomsten met uitleg door deskundigen over de Wet toekomst pensioenen, leveren de senatoren hun vragen over de Wet op aan minister Schouten. In totaal gaat het om meer dan duizend vragen. De onderwerpen variëren van het nut en de uitlegbaarheid van de stelselherziening tot invaren en verplichtstelling. Hierbij is aan minister Schouten gevraagd om binnen vier weken te antwoorden.

23 mei 2023

Nadat meerdere politieke partijen aandrongen op een verlenging van de transitieperiode voor fondsen naar het nieuwe pensioenstelsel besluit minister Schouten deze te verlengen van 1 januari 2027 naar 1 januari 2028, waardoor fondsen een jaar extra de tijd krijgen voor de transitie. De wijziging wordt vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur in plaats van ‘hard’ in de wet omdat deze dan makkelijker aanpasbaar is.

30 mei 2023

Vlak voor de installatie van de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer wordt er over de Wet toekomst pensioenen gestemd in de oorspronkelijke samenstelling. Naast regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, krijgt de Wet ook steun van oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SGP. Van de 73 aanwezige senatoren stemmen er 46 voor en 27 tegen de Wet, waarmee de wet officieel is aangenomen en per 1 juli van kracht gaat.

21 juni 2023

Minister Schouten besluit om de versoepelde indexatieregels tot einde jaar te verlengen. Dit houdt in dat pensioenfondsen tot 2024 - ook zonder indiening van een overbruggingsplan - de pensioenen mogen indexeren vanaf een beleidsdekkingsgraad van minimaal 105%. Vóór dit besluit zou het toepassen van de versoepelde indexatieregels dit jaar alleen mogelijk zijn voor fondsen die vóór 1 september een overbruggingsplan zouden indienen bij DNB. Het verlengingsbesluit wordt genomen om pensioenfondsen meer tijd te geven voor het opstellen van een overbruggingsplan.

5 juli 2023

Minister Schouten laat weten dat de Wet bedrag ineens opnieuw is uitgesteld, dit maal van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024. Dit komt doordat de herziene Wet op dit moment nog bij de Tweede Kamer ligt en de behandeling pas gepland staat voor na het zomerreces in september. Een ingangsdatum van 1 januari 2024 wordt door de minister onrealistisch geacht omdat het dan te kort dag wordt om deelnemers accuraat te informeren en omdat uitvoerders wellicht onvoldoende tijd hebben voor de implementatie.

7 juli 2023

Premier Mark Rutte biedt het ontslag van het kabinet Rutte IV aan, waardoor dit nu demissionair is. Volgens Sociale Zaken gaat de uitvoering van de Wet toekomst pensioenen gewoon door conform planning. Wel zal het demissionair kabinet terughoudend zijn met het ontwikkelen van nieuw beleid.

Gedurende het eerste halfjaar van 2023

Op het gebied van inflatie liet het eerste kwartaal van 2023 een dalende trend zien; zowel in Nederland als in de eurozone. Wat betreft Nederland is er over het tweede kwartaal echter weer een stijging te zien. De inflatiecijfers liggen echter nog flink onder de cijfers per einde 2022. Ultimo juni bedraagt de inflatie in Nederland op jaarbasis 6,4% (HICP; ultimo Q1-2023: 4,5%) en in de eurozone 5,5% (HICP; ultimo Q1-2023: 6,9%). De belangrijkste oorzaak van de toename van de inflatie is de minder sterke daling van de kosten voor energie gedurende het tweede kwartaal ten opzichte van een jaar eerder. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de energieprijzen ultimo juni 16,3% lager liggen dan een jaar eerder. Ultimo maart 2023 was dit nog 28,2% lager. De voedselprijzen liggen ultimo het tweede kwartaal 12,6% hoger ten opzichte van een jaar eerder. Ultimo maart 2023 bedroeg deze prijsstijging nog 15,1%, waarmee de inflatie op voedselprijzen lijkt af te zwakken. 

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.