1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Dekkingsgraad in februari gestegen

Dekkingsgraad in februari gestegen

Ten opzichte van de vorige maand zien we voor de pensioenfondsen waarvoor AZL de actuele dekkingsgraad becijfert een stijging van de dekkingsgraad van circa 2,3%-punt.

Publicatiedatum 15 maart 2021
Categorie Algemeen

Deze stijging is te danken aan een stijging van de rente en zeer positieve rendementen op de beurzen in de eerste helft van februari. Aandelen ontwikkelde markten stegen met 2,9% ten opzichte van eind januari. Beursgenoteerd vastgoed steeg eveneens met 4,9%. Ook de aandelen in grondstoffen lieten een stijging zien van 6,6%. Hier stond tegenover dat de vastrentende waarden daalden door de hogere rentes. Per saldo neemt de gemiddelde totale beleggingsportefeuille van AZL-klanten af met 2,2%. Zowel de swaprente, als de DNB-rente zijn gedurende februari voor alle looptijden gestegen. De swapcurve is gedurende februari, gemiddeld over de gehele curve, met 24 basispunten gestegen. De DNB-curve is gemiddeld met 12 basispunten gestegen. De UFR bedraagt eind februari 1,6%. De vaste rekenrente op basis van de DNB-curve stijgt met 0,20%-punt en kwam eind februari uit op 0,45%. De voorziening van AZL pensioenfondsen neemt hierdoor af met gemiddeld 4,6%. Dit leidt tot de eerder genoemde stijging van circa 2,3%-punt van de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is gemiddeld genomen 0,6%-punt gestegen.

Algemene ontwikkelingen

Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er vooralsnog geen reden is om de huidige systematiek van de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting te wijzigen. Hij reageert hiermee op Kamerlid Bart van Kent (SP), die stelde dat de AOW-leeftijd ook naar beneden bijgesteld moet kunnen worden als de levensverwachting daalt. Om dit te bewerkstelligen, is een wetswijziging nodig. Koolmees wilt dit pas overwegen als blijkt dat de levensverwachting structureel daalt. Verder stelt Koolmees dat de oversterfte als gevolg van de coronacrisis hoogstwaarschijnlijk geen invloed heeft op de stijgende trend van de levensverwachting.

Een ruime Kamermeerderheid is vóór de invoering van een flexibele AOW-leeftijd, zo is te lezen in hun verkiezingsprogramma’s. Werknemers zouden er dan voor kunnen kiezen om de AOW-uitkering drie tot vijf jaar later in te laten gaan, waarbij de hoogte van de jaarlijkse uitkering hoger is. Gemiddeld genomen ontvangen zij dan net zoveel AOW als mensen die de uitkering wél op de reguliere AOW-leeftijd in laten gaan. Ook pleiten bijna alle politieke partijen voor een hogere AOW-uitkering. Hiermee willen zij de koopkracht van gepensioneerden ondersteunen, aangezien bij de meeste fondsen de pensioenen de afgelopen jaren niet met de inflatie zijn meegestegen.

In de doorrekening van het CPB werd bekend dat VVD en D66 pleiten dat pensioenopbouw vrijwillig moet worden voor inkomen boven de €60.000. De ChristenUnie en SGP zijn bovendien voor een aftopping van de fiscale aftrekbaarheid van de pensioenpremies. GroenLinks heeft aangegeven zulke aftoppingsvoorstellen niet te prioriteren, maar ze wel te zullen steunen. Deze plannen kunnen echter niet op steun rekenen van de pensioensector. VCP, FNV, CNV en de Pensioenfederatie zijn absoluut tegen een aftopping. Het zou namelijk niet in lijn zijn met de consultatie Wet toekomst pensioenen, wat op zijn beurt tot vertraging van de invoering van het nieuwe stelsel zou leiden.

Economische ontwikkelingen

De stijgende rentes op staatsobligaties sinds de tweede helft van februari beginnen te zorgen voor onrust  op de financiële markten. Beleggers vrezen voor inflatie en negatieve rendementen op risicovollere beleggingen, zoals aandelen. Voorzitter van de Fed, Jerome Powell, gaf aan dat ze niet van plan zijn het monetaire beleid nu aan te passen en dat ze zullen wachten tot de inflatie boven de 2% komt. De ECB gaf in een persconferentie op donderdag 11 maart aan dat ze de komende maanden meer staats- en bedrijfsleningen zullen opkopen om verder stijgende rentes tegen te gaan. Hogere rentes zijn namelijk een risico volgens de ECB, aangezien hogere leenkosten het beoogde economisch herstel in gevaar kunnen brengen.

Een groot aantal bedrijven, waaronder Universal Media Group en Coolblue, staan in de rij voor een beursnotering bij de Amsterdamse effectenbeurs. Sinds het begin van 2021 is al €3,5 miljard opgehaald uit beursintroducties. Dit is de afgelopen vijf jaar nooit meer dan €3 miljard per jaar geweest. Ook is Amsterdam sinds de jaarwisseling Londen voorbij gegaan in het aantal verhandelde aandelen. Daarnaast lijkt Amsterdam ook populair onder de zogenaamde special purpose acquisition companies (spacs). Dit zijn ondernemingen zonder operationele activiteiten, die uitsluitend worden opgericht om via een beursintroductie kapitaal bijeen te brengen om een bestaand bedrijf over te nemen. Euronext heeft als doel Amsterdam het centrum voor Europese spacs te maken.

Overige ontwikkelingen

Experimenten met vrijwillige aansluitingen van zzp’ers bij pensioenfondsen komen nog niet van de grond. Dit is een gevolg van de afwezigheid van de benodigde wetgeving. Zzp’ers zijn meestal niet verplicht zich bij een pensioenfonds aan te sluiten. Het kabinet en werkgevers zijn tegen een verplichtstelling omdat het de ondernemingsvrijheid zou aantasten. Minister Koolmees had echter toegestemd met experimenten voor vrijwillige aansluiting. Maar een jaar na de uiterste aanmelddatum voor pensioenfondsen is de wetgeving nog onvoldoende aangepast om dit te kunnen bewerkstelligen. De Pensioenfederatie doet een oproep aan het kabinet om nu in actie te komen om te voorkomen dat zzp’ers zonder pensioen komen te zitten.

Uit een onderzoek, gedaan in vijftien landen door het Canadese meetinstituut CEM, blijkt dat Nederland hoog scoort op de ranglijst voor pensioentransparantie. Dit geldt in het bijzonder voor transparantie over kosten (eerste plaats) en over duurzaam beleggen (tweede plaats). Nederland scoorde relatief minder bij transparantie over beleggingsprestaties (zesde plaats) en organisatie en governance (achtste plaats). Voor het onderzoek zijn de vijf grootste pensioenfondsen van elk land beoordeeld, waarbij werd gekeken naar alle informatie van de fondsen die in openbare bronnen vindbaar was.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.