Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Wetsvoorstel Opnemen lumpsum

Op 18 november 2019 is het wetsvoorstel dat afkoop ineens van een deel van het ouderdomspensioen mogelijk gaat maken ter consultatie voorgelegd. De consultatie sluit op 9 december 2019.

Afkoop
Afkoop van een deel van het ouderdomspensioen is een wettelijk recht van de deelnemer.

De voorwaarden voor de afkoop zijn:
•    maximaal 10% van het ouderdomspensioen;
•    na afkoop resteert een ouderdomspensioen dat meer bedraagt dan de afkoopgrens voor klein pensioen;
•    de afkoop moet sekseneutraal geschieden;
•    indien het partnerpensioen door de afkoop van een deel van het ouderdomspensioen wordt verlaagd, is instemming van de partner nodig;
•    de afkoop is slechts mogelijk op de pensioendatum;
•    combinatie met hoog laag pensioen is niet mogelijk.

Afkoop is mogelijk bij vervroeging, uitstel en deeltijdpensioen.

Valt de afkoop samen met scheiding, dan heeft de partner recht op een evenredig deel van de afkoopsom.

Na conversie (bij echtscheiding) kunnen beide ex partners elk een deel van het ouderdomspensioen afkopen.

Fiscaal
De afkoop is geen verboden afkoop in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 en heeft dus geen belasting van de waarde van het hele pensioen en revisierente tot gevolg. 
De afkoopsom wordt als gewone pensioenuitkering belast.

Netto pensioen
Voor netto pensioen gelden dezelfde voorwaarden, met uitzondering van de voorwaarde dat tenminste een bedrag boven de grens voor klein pensioen resteert.

Ingangsdatum
In overleg met de pensioensector wordt een minimum invoeringstermijn vastgesteld om de uitvoerders de tijd voor de nodige aanpassingen te geven. De minister wil dat het recht op 1 januari 2022 ingaat.

Wat betekent dit voor pensioenfondsen?
Pensioenfondsen dienen hun informatieverschaffing en rekentools hierop aan te passen. Ook is het van belang dat pensioenfonds deelnemers erop wijzen dat ze de gevolgen van de afkoop nagaan. Ontvangst van de afkoopsom leidt tot verhoging van het fiscale inkomen en dat kan dus gevolgen hebben voor zorgtoeslag, huurtoeslag, partnertoeslag AOW, een uitkering op grond van de Anw, een bijstandsuitkering of een AIO-aanvulling.