Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Vol verwachting klopt ons pensioenminnend hart

Vooruitlopend op het advies dat de Commissie Parameters komende woensdag 1 mei geeft, toont AZL Actuariaat de impact van een mogelijke uitkomst. Wordt het advies aangegrepen om kortingen te voorkomen?

1 mei staat in Nederland bekend als de Dag van de Arbeid, de dag waarop de strijd om betere arbeidsomstandigheden wordt gevierd. Voor pensioen minnend Nederland staat 1 mei 2019 in het teken van het advies van de Commissie Parameters. De commissie brengt advies uit over de te hanteren parameters voor de komende jaren en heeft dit keer ook de huidige waardering van de pensioenverplichtingen met een lange termijn (UFR) onder de loep genomen. We zijn benieuwd naar het advies over de te gebruiken maximale parameters, maar zeker ook naar het oordeel over de huidige UFR. Wordt laatstgenoemde gebruikt om de zo gevreesde pensioenverlagingen (deels) af te wenden? 

Voor elf fondsen bij AZL dreigt een korting
AZL Actuariaat berekent voor 35 pensioenfondsen de (beleids-)dekkingsgraad en (minimaal) vereiste dekkingsgraad. Voor elf van deze fondsen dreigt een korting. Voor de meeste van deze elf fondsen dreigt deze korting eind 2020, als de beleidsdekkingsgraad eind 2019 of 2020 niet boven de minimaal vereiste dekkingsgraad uitkomt.

In onderstaand overzicht staat van deze 11 AZL fondsen de gemiddelde actuele DNB dekkingsgraad afgezet tegen de gemiddelde minimaal vereiste dekkingsgraad per eind maart 2019. Als de situatie niet verandert geeft het verschil een goede indicatie van de korting die de pensioenfondsen (eventueel gespreid) moeten doorvoeren.

Grafiek 1.png

 

 

 

 

 

 

 

De grafiek toont dat als de huidige situatie niet verandert, dat de door te voeren kortingen aanzienlijk zijn. Zelfs het grootste pensioenfonds van Nederland heeft momenteel een actuele dekkingsgraad van 99,0% en een minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2%. Een andere manier om in te schatten of een fonds een verlaging moet doorvoeren, is de ontwikkeling van de dekkingsgraad in het herstelplan. Hoe goed of slecht gaat het daarmee? Maar de kans dat de dekkingsgraad precies de ontwikkeling vertoont die in het herstelplan staat is even groot als de kans dat op 5 december de goedheiligman in levende lijve verschijnt. Deze vergelijking hebben wij  daarom buiten beschouwing gelaten.

Kortingen voorkomen met de UFR van verzekeraars?
In een recent op PensioenPro verschenen artikel gaf premier Rutte aan kortingen op pensioenen graag te willen voorkomen, maar niet tegen elke prijs. Wordt het advies van de commissie over de UFR aangegrepen om de gemoederen  te bedaren? En is er überhaupt een aanpassing mogelijk die geloofwaardig is en de eerder gemaakte spelregels niet volledig onderuit haalt?
Een mogelijke oplossing zou zijn om de UFR van verzekeraars over te nemen (EIOPA). DNB heeft eerder gezegd dat het goed is om deze verdisconteringscurves beter op elkaar te laten aansluiten.  De stand van de UFR voor pensioenfondsen is lager dan voor verzekeraars. Voor pensioenfondsen was deze eind maart 2019 2,3%, terwijl die voor verzekeraars eind maart 2019 op 3,9% lag. Hoewel eind 2020 zowel de UFR voor pensioenfondsen als voor verzekeraars op een ander niveau ligt (voor verzekeraars kruipt de UFR richting de 3,65%), toont onderstaand overzicht de situatie per eind maart 2019 als de dekkingsgraad berekend wordt op basis de verzekeraarscurve.

Grafiek 2.png

 

 

 

 

 

 

 

Door het gebruik van de verzekeraarscurve stijgt de actuele dekkingsgraad van de elf AZL fondsen gemiddeld met 6,8%-punt tot een niveau boven de minimaal vereiste dekkingsgraad. Hierbij merken wij op dat dit niet voor elk pensioenfonds betekent dat kortingen worden voorkomen. Zeker voor pensioenfondsen met een oud deelnemersbestand betekent het toepassen van de verzekeraarscurve niet per definitie dat kortingen worden voorkomen.

Wat 1 mei ook brengt, we zijn benieuwd naar het advies dat de commissie gaat geven. Hopelijk resulteert een advies dat praktisch uitlegbaar is en alle generaties tot tevredenheid stemt.

Bart Sonnenschein en Ronald Volders