Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Update wijziging regeling VPL-inhaalpensioen

Hebt u een VPL-regeling ? Dan is het voor u belangrijk om te weten dat DNB met nieuwe regels komt voor de inkoop van de VPL aanspraken. U mag niet langer de inkooptarieven vaststellen op een gedempte rente en er dient een solvabiliteitsopslag in rekening gebracht te worden. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) bekendgemaakt.

Aanleiding is een wijziging van Artikel 4, lid 2 van het “Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004”. Hierin staat dat een pensioenfonds vanaf 29 november 2017 de aanspraken in een VPL-regeling alleen nog mag financieren:

  • uit het vermogen dat wordt aangehouden als dekking van de technische voorziening
    of
  • uit het eigen vermogen als voldaan is aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden staan in artikel 129 van de Pensioenwet (Dat is het artikel dat beschrijft onder welke voorwaarden een pensioenfonds premiekorting of terugstorting mag geven).


Informatie van DNB

DNB heeft hierover op zijn website informatie gepubliceerd. Op 3 april 2018 verscheen het nieuwsbericht Gevolgen wijziging regelgeving VPL-inhaalpensioen. Hierin staat onder meer dat DNB vindt dat een VPL-toezegging geen pensioentoezegging is. Dat betekent dat het pensioenfonds ervoor moet zorgen dat een VPL-vermogen gescheiden blijft van pensioenvermogen (tot het moment van inkoop). Het fonds moet daarom een actuariële koopsom in rekening (gaan) brengen, inclusief opslagen voor kosten en vereist vermogen.

DNB heeft vanwege de wijziging op 3 april een aangepaste Q&A over VPL gepubliceerd. In deze Q&A stelde DNB dat de inkoop van VPL-pensioen moet plaatsvinden op basis van inkoopfactoren die vastgesteld zijn op basis van:

  • de actuele rentetermijnstructuur
  • de verwachte marktontwikkelingen en
  • voor het fonds prudente verzekeringstechnische grondslagen.

Daarnaast geeft DNB aan dat er een opslag voor het vereist eigen vermogen (VEV) in rekening gebracht moet worden bij de inkoop van VPL-pensioen. Als het eigen vermogen van het pensioenfonds lager is dan het VEV, mag het fonds een ‘dekkingsgraadneutrale’ opslag in rekening brengen. De opslag mag volgens DNB echter niet lager zijn dan het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV).


Opvatting AZL

AZL was net als de Pensioenfederatie van mening dat DNB te ver ging in genoemde Q&A, omdat DNB de interpretatie van de uitbreiding van artikel 4 lid 2 van het `Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004` oprekt. Uit de wijziging van het Sociaal Akkoord volgen namelijk geen gewijzigde voorschriften voor de inkoopfactoren.


Reactie Wouter Koolmees, minister van SZW

Op 4 juni heeft Wouter Koolmees, de minister van SZW, hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij geeft daarin aan dat door de wijziging een aantal betrokken partijen plotseling gedwongen is om de financiële opzet van hun VPL-regeling te wijzigen, terwijl zij op basis van een eigen analyse reeds jarenlang van een andere opzet zijn uitgegaan. Omdat de financiële consequenties hiervan fors kunnen zijn vindt het kabinet het onwenselijk dat nu in een relatief laat stadium de financiële spelregels worden aangepast. Daarom zal het kabinet in het eerder genoemde uitvoeringsbesluit opnemen dat een pensioenfonds bij de inkoop van VPL-aanspraken, in afwijking van de hoofdregel dat geen pensioenvermogen mag worden gebruikt, een lager inkooptarief mag vaststellen. Het inkooptarief dient op basis van evenwichtige belangenafweging, na gebruikelijk overleg van het bestuur van een pensioenfonds met de organen van het betreffende fonds, te worden vastgesteld. Een pensioenfonds mag het procentuele VPL-inkooptarief niet lager vaststellen dan de verhouding tussen de feitelijke premie voor de basispensioenregeling en de premie die daarvoor actuarieel benodigd is in verband met de aangroei van de pensioenverplichtingen.

Q&A

Naar aanleiding van de brief van Wouter Koolmees heeft DNB op 6 juni 2018 wederom een aangepaste Q&A over VPL gepubliceerd.

AZL kan u adviseren

Bent u klant van AZL, heeft uw fonds een VPL- regeling en wilt u weten wat het bovenstaande voor uw fonds betekent? Neemt u dan contact op met uw vaste contactpersoon binnen AZL. Wij adviseren u graag.