1. Home
 2. Kennis
 3. Vernieuwde pensioenstelsel
 4. Hoe kan AZL u helpen?
 5. Actuariaat

Actuariaat: op weg naar het vernieuwde pensioenstelsel

Stockfoto's | AZL

Samen op weg naar het vernieuwde pensioenstelsel. Dat is de uitdaging die voor ons ligt. AZL Actuariaat helpt u.

Nieuwe stelsel

Het vernieuwde pensioenstelsel wordt transparanter en persoonlijker. Alle pensioenregelingen worden premieregelingen. Het wordt straks duidelijker voor de deelnemer wat er aan premie is ingelegd en wat er aan vermogen is opgebouwd. De pensioenen bewegen ook meer mee met de economie en in veel gevallen worden er minder risico’s gedeeld waardoor er meer risico bij de deelnemer ligt. Belangrijk dus dat u weet welke behoeftes er bij uw deelnemers leven.

Hoe zorgt u voor een goede transitie? Ons antwoord: door gebruik te maken van de aanwezige deelnemersinformatiekennis en rekenkracht. AZL heeft het in huis!

Transitie

Tijdens de intensieve transitieperiode nemen sociale partners, pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties besluiten en maken uiterlijk 1 januari 2025 afspraken hoe zij willen overstappen naar het vernieuwde pensioenstelsel. Op uiterlijk 1 januari 2027 is de transitie voltooid.

Sociale partners kiezen de vormgeving van de pensioenregeling, waarbij ook het premiebeleid, pensioendoelstelling, spreiding van schokken, inzet van de solidariteitsreserve, projectierendement en compensatie ingevuld worden. Zij leggen afspraken vast in het transitieplan, waarin tevens de opdracht tot wel of niet invaren van de bestaande pensioenaanspraken en pensioenrechten wordt gegeven. Het pensioenfonds beoordeelt de opdracht op uitvoerbaarheid en evenwichtigheid voordat ze deze aanvaarden. Het belanghebbendenorgaan of het verantwoordingsorgaan heeft hierbij een adviesrecht ten aanzien van de uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement.

Voor het bepalen van de risico’s die het pensioenfonds neemt namens de deelnemers met de beleggingen is het belangrijk dat de risicopreferentie van deelnemers en pensioengerechtigden onderzocht worden.

Ontwikkeling

Om een soepele transitie te bewerkstelligen hebben wij onze modellen ontwikkeld en gekoppeld aan de deelnemersinformatie die beschikbaar is in onze administratiesystemen. Hiermee kunnen wij u van dienst zijn bij de vormgeving van de transitie, als sparringpartner fungeren tijdens de arbeidsvoorwaardelijke fase en uiteindelijk voldoen aan wettelijke vereisten rondom communicatie en zorgplicht (risicohouding). We hebben het Keuzekompas ontwikkeld om de risicopreferentieonderzoeken uit te voeren die de basis vormen voor het te voeren beleid in het nieuwe stelsel en ook helpen tijdens de arbeidsvoorwaardelijke fase om weloverwogen beleidskeuzes te maken richting het nieuwe stelsel.

ALM-model

 • Alle vereisten die gelden voor het transitie FTK zijn ingebouwd.
 • We zorgen dat het overbruggingsplan ingediend kan worden bij DNB, inclusief onderbouwing van evenwichtigheid.
 • Vormt belangrijke basis voor het maken van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Output berekeningen kan gebruikt worden voor de invulling van het transitieplan (keuze pensioenregeling, invaren, generatie analyses, compensatie, invulling solidariteitsreserve of risicodelingsreserve).
 • Het ALM model kan verder helpen bij de wettelijke communicatie naar deelnemers en de verplichte vaststelling van de risicohouding.

Risicobereidheid

 • Wij hebben het Keuzekompas mede ontwikkeld voor het uitvoeren van de risicopreferentieonderzoeken om daarmee te ondersteunen bij het maken van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken en het vaststellen van de wettelijke risicohouding (maatstaven).
 • We regelen ons ALM model zodanig in dat we kunnen helpen bij het voldoen aan de verplichte risicohouding (inclusief zorgplichtmodule) en communicatievereisten (URM).

Rapportages

 • Omzetten risicorapportages zodat deze op korte termijn relevant zijn voor het transitie FTK en op de lange termijn voor het nieuwe contract.
 • Omzetten actuarieel jaarwerk naar het transitie FTK en nieuwe contract.
 • Bovenstaande zal gefaseerd plaatsvinden.

Welke informatie heb ik van de deelnemer nodig?

Het belang van risicobereidheidsonderzoeken

 1. Transitiefase
 2. Solidaire premieregeling (SPR)
 3. Flexibele premieregeling (FPR)
 4. Additionele informatie 

 

Roadmap | AZL

1. Transitiefase 

Deelnemers verschillen in de mate waarin zij aangeven beleggingsrisico’s te willen en kunnen lopen. Zij hebben een verschillende risicopreferentie. Om de risicopreferentie vast te kunnen stellen, dient een risicopreferentieonderzoek uitgevoerd te worden. De vastgestelde risicopreferentie vormt een belangrijk onderdeel bij de vaststelling van de risicohouding door het pensioenfonds. Naast risicopreferentieonderzoek zijn wetenschappelijke inzichten en kenmerken/gegevens van de deelnemers van belang bij de vaststelling van de risicohouding.

Tijdens de transitiefase naar het nieuwe pensioenstelsel en daarna ten minste eenmaal in de vijf jaar dient het pensioenfonds een risicopreferentieonderzoek uit te voeren onder hun deelnemers. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de gehele deelnemerspopulatie of een representatieve weerspiegeling daarvan.

De risicohouding per leeftijdscohort is een belangrijk uitgangspunt voor de inrichting van het beleggingsbeleid en afhankelijk van de pensioenregeling ook voor de uitwerking van verdeelregels, inclusief afspraken over de solidariteits- en risicodelingsreserve, de hoogte van het projectierendement en eventuele spreiding van schokken.

2. Solidaire premieregeling (SPR)

In de Solidaire premieregeling wordt vanuit een collectief beleggingsbeleid rendement en risico toebedeeld naar deelnemers op basis van vooraf vastgelegde verdeelregels, passend bij de risicohouding. Bij de toedeling van het collectief behaalde beleggingsresultaat wordt onderscheid gemaakt tussen beschermingsrendementen en overrendementen.

3. Flexibele premieregeling (FPR)

In de flexible premieregeling zijn meer keuzemogelijkheden voor de deelnemer. Er is op deze manier sprake van maatwerk in het beleggingsbeleid (life-cycle beginsel). 

4. Additionele informatie 

In ons Keuzekompas zijn ook vragen opgenomen over de voorkeuren rondom maatschappelijk verantwoord beleggen. Natuurlijk kunnen we op verzoek nog andere additionele informatie meten zoals de effectiviteit van de communicatie.