1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Dekkingsgraden blijven stijgen in 2022

Dekkingsgraden blijven stijgen in 2022

Voor ruim 30 klanten becijfert en monitort AZL Actuariaat de dekkingsgraad. Hierbij houden we rekening met het fondsspecifieke beleid. Het verloop van de dekkingsgraad wordt afgezet tegen de renteontwikkeling, macro-economische ontwikkelingen en de belangrijke politieke gebeurtenissen. Hierbij de grafiek met uitleg over de eerste twee kwartalen van dit jaar, een periode waarin de dekkingsgraden een positieve ontwikkeling vertonen.

Publicatiedatum 19 juli 2022
Categorie Pensioenstelsel

Gemiddelde dekkingsgraad stijgt naar 122,9%

De stijging van de dekkingsgraad wordt vooral veroorzaakt door de flink gestegen rente gedurende het eerste half jaar van 2022. De 10-jaarsrente blijft stijgen en staat eind juni op 2,17%. Tegelijkertijd is de inflatie gedurende het eerste half jaar sterk gestegen. De AEX gaat in het tweede kwartaal van 2022 onderuit door de angst voor een recessie en door de oorlog in Oekraïne en de hieruit voortvloeiende Westerse sancties tegen Rusland.

De gemiddelde dekkingsgraad stijgt in het tweede kwartaal van 2022 van 119,5% naar 122,9% op basis van ons klantenbestand. Met zo’n 1,5 miljoen deelnemers in onze administratie is dit een goede weerspiegeling van wat er speelt in de markt.

De positieve ontwikkeling van de (beleids-) dekkingsgraad vergroot de kans dat een groot gedeelte van onze klanten (opnieuw) een indexatie of zelfs een inhaalindexatie kan verlenen.

Nieuw pensioenstelsel

Deze positieve ontwikkeling is eveneens goed nieuws met oog op de komst van het nieuwe pensioenstelsel. Indien fondsen van plan zijn over te gaan richting het nieuwe stelsel, kunnen zij gebruik maken van het transitie FTK. Hierin dienen fondsen een overbruggingsplan in, waarin ze aangeven met welke invaardekkingsgraad ze willen overgaan richting het nieuwe stelsel. Als de positieve ontwikkeling zich voortzet, wordt de richtdekkingsgraad makkelijker gehaald en kunnen eventuele overschotten worden gebruikt voor compensatiedoeleinden of het vullen van een mogelijke reserves. Daarnaast wordt de indexatiegrens verlaagd naar 105%. Fondsen mogen soortgelijk per 1 juli 2022, onder voorwaarden, indexeren bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 105% indien zij voornemens zijn in te varen in het nieuwe stelsel.

De onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad afgezet tegen de belangrijkste sociaaleconomische gebeurtenissen. Onder de grafiek worden de belangrijkste momenten kort toegelicht.

De belangrijkste gebeurtenissen op een rij:

1 januari 2022

De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, daalde door de wettelijk voorgeschreven gefaseerde overgang. Mede door de overgang naar de tweede fase van de UFR-methodiek per 1 januari 2022, nam de gemiddelde dekkingsgraad op basis van ons klantenbestand in januari met 2,4%-punt af. Dit effect is ook zichtbaar in de grafiek hierboven. Ondanks de stijging van de 10-jaars swaprente in januari, daalde de gemiddelde dekkingsgraad in deze periode.

10 januari 2022

Het kabinet-Rutte IV wordt beëdigd, als opvolger van het kabinet-Rutte III. Het wordt gevormd door de partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie na de Tweede Kamerverkiezingen van 15-17 maart 2021 en de daaropvolgende kabinetsformatie. Mark Rutte is de minister-president.

24 februari 2022

De Russische invasie van Oekraïne begint. Het is het gevolg van een langer durend conflict tussen de landen. In het eerste kwartaal van 2022 had de oorlog sterk stijgende inflatie en dalende aandelenkoersen tot gevolg.

10 maart 2022

Met als doel om de inflatie te bestrijden en rentestijgingen te triggeren, start de ECB met de versnelde afbouw van het stimuleringsprogramma PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme). Dit had in het eerste kwartaal al een effect op de financiële markten; zo stegen de obligatierentes en daalden aandelenindices als gevolg van de aankondigingen.

16 maart 2022

De Fed reageert op de oplopende inflatie door voor het eerst sinds 2018 de rente te verhogen, naar een bandbreedte tussen 0,25 en 0,50 procent. De Fed heeft uitgesproken dat gestreefd wordt naar een beleidsrente van rond de 2% voor eind 2022.

30 maart 2022

De nieuwe Memorie van Toelichting van de Wet toekomst pensioenen wordt ter beoordeling naar de Tweede Kamer gestuurd. In vergelijking met de vorige versie is de opzet van de solidaire premieregeling (SPR) nagenoeg gelijk gebleven, maar zijn er wel enkele wijzigingen in de constructie van de flexibele premieregeling (FPR) doorgevoerd.

22 april 2022

Achttien deskundigen vertellen in de Tweede Kamer over de stelselherziening. De bijdragen variëren van technische en inhoudelijke toelichtingen tot fundamentele kritiek. Kamerleden hebben vervolgens tot uiterlijk 26 april om hun vragen over de stelselwijziging aan te leveren bij het ministerie van Sociale Zaken.

3 mei 2022

De Swap- en DNB-rentes ultimo april 2022 worden gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de rente sinds lange tijd over de volledige curve positief is.

11 mei 2022

Christine Lagarde – president van de Europese Centrale Bank (ECB) – heeft aangegeven voorstander te zijn van een versnelde bestrijding van de hoge inflatie. Nadat het opkoopprogramma PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) in het begin van het derde kwartaal wordt afgerond, is het mogelijk om binnen enkele weken een renteverhoging te laten plaatsvinden. Als de rente daadwerkelijk wordt verhoogd, zal dit de eerste renteverhoging sinds 2011 zijn. De opkoopactie heeft zichtbare effecten op de financiële markten; zo stijgen de obligatierentes en dalen de aandelenindices.

3 juni 2022

Per deze datum had de Commissie Parameters haar advies over de economische scenario’s, parameters en UFR-methode moeten delen, maar dit is niet gehaald. De Commissie heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben en naar verwachting in het vierde kwartaal haar advies te kunnen delen. De bevindingen van de commissie zijn onder meer nodig voor berekeningen die verplicht zijn bij invaren.

Minister Schouten verwacht echter niet dat deze vertraging gevolgen zal hebben voor de verdere planning van de stelselwijziging. Het kabinet blijft dan ook focussen op 1 januari 2023 als startdatum. Deskundigen laten door deze vertraging echter weten sterk te twijfelen of invaren bijvoorbeeld per 1 januari 2024 nog realistisch is.

14 juni 2022

Minister Schouten meldt dat de versoepelde indexatieregels voor pensioenfondsen vanaf 1 juli 2022 officieel worden ingevoerd. Vanaf die datum mogen pensioenfondsen de pensioenen verhogen wanneer hun beleidsdekkingsgraad minimaal 105% is. Hiervoor was de regel dat deze minimaal 110% moest bedragen. Indexaties mogen over dit jaar met terugwerkende kracht plaatsvinden. Naast de hoogte van de beleidsdekkingsgraad, is ook evenwichtigheid een belangrijke voorwaarde voor indexatie; de verhoging moet evenwichtig uitpakken voor zowel actieven als gepensioneerden.

20 juni 2022

De verwachting is dat de Europese Centrale Bank eind juli voor het eerst sinds 2011 een renteverhoging zal doorvoeren. Om een daling van de Zwitserse Frank te voorkomen én de inflatie te bestrijden, heeft de Zwitserse centrale bank hierop ingespeeld door in juni al de rente te verhogen. Naast de renteverhoging in Zwitserland, hebben de Engelse en Hongaarse centrale banken ook een renteverhoging doorgevoerd in juni.

Gedurende het eerste half jaar van 2022

In het eerste half jaar van 2022 loopt de inflatie sterk op. Ten opzichte van het eerste kwartaal is er wel sprake van een lichte daling van de inflatie in Nederland, maar sprake van een stijging van de inflatie in de eurozone. Ultimo juni bedraagt de inflatie in Nederland 9,9% (cpi) (ultimo Q1: 11,9%) en 8,6% in de eurozone (hicp) (ultimo Q1: 7,5%). De belangrijkste oorzaak van de flink opgelopen inflatie in 2022 is de stijging van de voedsel- en energieprijzen die voortvloeien uit de oorlog in Oekraïne. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de prijzen voor voedingsmiddelen ultimo Q2 11,2% hoger liggen dan een jaar eerder. De prijsstijging op jaarbasis van energie is ultimo Q2 84,0%.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.