1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Consultatie ‘Wet toekomst pensioen’

Consultatie ‘Wet toekomst pensioen’

Shutterstock | AZL

Minister Koolmees heeft op 16 december 2020 een voorstel met wetswijzigingen ter consultatie neergelegd. Hierin zijn de afspraken uit het Pensioenakkoord verwerkt. Tot 12 februari 2021 is het mogelijk om daarop te reageren. Wij vatten de inhoud voor u samen.

Publicatiedatum 18 december 2020
Categorie Pensioenstelsel, Algemeen

In het voorstel worden diverse onderwerpen geregeld, met het oog op de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Ook worden hierin de uitkomsten uit de evaluatie van de Wet pensioencommunicatie, het advies van de Stichting van de Arbeid over nabestaandenpensioen en het verzoek van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars om uniformering van het partnerbegrip meegenomen. Het gaat om de volgende onderwerpen:

Pensioenovereenkomst = premieovereenkomst
Een pensioenovereenkomst is altijd een premieovereenkomst. De premie is voor alle deelnemers een gelijk percentage, ongeacht hun leeftijd. De andere vormen, zoals uitkeringsovereenkomst en kapitaalovereenkomst vervallen. Voor pensioenfondsen zijn twee vormen mogelijk.

Transitie
Het wetsvoorstel bevat termijnen voor de transitie, schrijft betrokkenheid van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers voor, regelt het invaren van opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen. Minister Koolmees maakt niet alleen wederom gebruik van zijn bevoegdheid om korten van pensioenen uit te stellen, maar stelt ook een transitie van het FTK voor. Daarnaast wordt de grens voor het verlenen van toeslagen gewijzigd en kan de werkgever ook eenzijdig de pensioenovereenkomst met gewezen werknemers en pensioengerechtigden aanpassen.

Fiscaal
De wet op de loonbelasting 1964 bevat het maximale premiepercentage en de nieuwe grenzen voor het partnerpensioen en het wezenpensioen.

Nabestaandenpensioen
Het nabestaandenpensioen tijdens deelnemerschap is een nabestaandenpensioen op risicobasis.
Het nabestaandenpensioen vanaf pensionering is op kapitaalbasis. Bij partnerpensioen mag geen onderscheid naar de soort relatie worden gemaakt. Het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd tot de overgang op het nieuwe stelsel blijft daarna in stand.

Partnerdefinitie
Er is een wettelijke definitie van partner opgenomen. Deze wordt gehanteerd vanaf het moment waarop wordt overgegaan op het nieuwe stelsel. Partners die volgens de definitie van hun pensioenreglement partner zijn, maar buiten de wettelijke definitie vallen, blijven partner, tot het einde van hun relatie met de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde. Daarnaast is de gezamenlijke huishouding ook wettelijk gedefinieerd.

Uitzendkrachten
De wachttijd of drempelperiode voor uitzendkrachten wordt gemaximeerd op 8 weken. Uitzendkrachten die deze termijn hebben doorlopen bij ingang van de wet dienen meteen te worden opgenomen in de pensioenregeling.

ZZP’ers
Gedurende vier jaar worden experimenten mogelijk gemaakt om zelfstandigen te stimuleren pensioen op te bouwen. De minister kan daarvoor bepalen dat onderdelen van de Pensioenwet niet hoeven te worden nageleefd. Het gaat dan om de evenredige opbouw, het afkoopverbod en beperkingen die aan waardeoverdracht worden gesteld.

Communicatie
De informatievoorschriften worden uitgebreid met bepalingen over de begeleiding van keuzes. De wijze van informatieverstrekking wordt gemoderniseerd. Daarnaast vervalt de verplichting om de modellen voor het UPO en Pensioen 1-2-3 te gebruiken. Voor de transitie moeten pensioenfondsen een communicatieplan hebben.

Pensioenregister
De uitvoerder van het pensioenregister moet een gebruikersorgaan instellen. Dat bestaat uit gebruikers. Dat overlegt en adviseert het bestuur van de uitvoerder. Het gaat dan om de opzet, werking en functionaliteiten van het pensioenregister.

 

Lees meer in het Dossier nieuw pensioenstelsel

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.