1. Home
 2. Kennis
 3. Dossier nieuw pensioenstelsel
 4. Wat houdt het nieuwe stelsel in?
 5. Nieuwe contractvormen

Nieuwe contractvormen

Er zijn voor pensioenfondsen twee vormen van premieovereenkomsten mogelijk bij het invoeren van een nieuw pensioenstelsel:

 

De nieuwe premieovereenkomst

Kenmerken:

 • Een premieregeling, waarbij de deelnemer kan zien hoeveel premie voor hem is betaald en hoe die rendeert met collectief beleggen.
 • Bij de opdrachtaanvaarding en daarna eens in de vijf jaar bepaalt het pensioenfonds of de premie voldoende is om de doelstelling te halen. Het pensioenfonds informeert de sociale partners hierover. Die kunnen dan de premie bijstellen of de doelstelling aanpassen.
 • Met een projectierendement volgens de Uniforme Reken Methodiek (URM) wordt duidelijk gemaakt met drie bedragen wat de deelnemer aan pensioen kan verwachten.
 • Er wordt collectief belegd per leeftijdscohort voor actieven, slapers en pensioengerechtigden.
 • Naarmate de deelnemer ouder wordt, loopt hij minder risico.
 • Het renterisico wordt per leeftijdscohort verschillend afgedekt en per leeftijdscohort toebedeeld.
 • Mee- en tegenvallers kunnen over de jaren worden verspreid.
 • De uitkeringen zijn variabel. Op basis van een gekozen projectierendement wordt telkens een deel van het vermogen uitgekeerd.
 • Onderdeel van het collectieve beleggingsvermogen is de solidariteitsreserve. Deze mag maximaal 15% van het geheel bedragen. Met deze reserve kunnen risico’s over de generaties worden verspreid. Deze reserve wordt gevuld uit de premies en of het beleggingsrendement. Voor beide geldt een maximum van 10%.

 

De verbeterde premieregeling

Kenmerken:

 • Een premieregeling, waarbij de deelnemer kan zien hoeveel premie voor hem is betaald en hoe die rendeert met individueel beleggen, waarbij het risico daalt naarmate de richtpensioenleeftijd nadert (lifecycle).
 • Uitgebreidere risicodeling door middel van een solidariteitsreserve is mogelijk voor verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en verplicht gestelde beroepspensioenfondsen.
 • Er is ruimte om individuele beleggingskeuzes mogelijk te maken, zoals wijziging van lifecycle, zelf de beleggingsmix samenstellen, keuze tussen een variabele of een vaste pensioenuitkering en shoppen op de pensioendatum.
 • Dat variabel pensioen kent de mogelijkheid van collectieve risicodeling in (of een bepaalde periode vóór) de uitkeringsfase. Daarbij mag van tevoren geen herverdeling tussen leeftijdsgroepen plaatsvinden
 • Met een projectierendement volgens de Uniforme Rekenmethodiek (URM) wordt met drie bedragen duidelijk gemaakt wat de deelnemer aan pensioen kan verwachten.