1. Home
  2. Kennis
  3. Dossier nieuw pensioenstelsel
  4. Actuele ontwikkelingen
  5. Fiscaal

Fiscaal

De wet op de loonbelasting 1964 bevat het maximale premiepercentage en de nieuwe grenzen voor het partnerpensioen en het wezenpensioen.

Premiepercentage

De beschikbare premie bedraagt maximaal 30% van de pensioengrondslag. Dit percentage wordt naar verwachting voor het eerst in 2037 aangepast en daarna iedere vijf jaar. Dit percentage wordt eerder aangepast als het verwacht rendement 5%punt of meer afwijkt. Dat wordt jaarlijks bepaald. De wijziging van het percentage gaat na drie jaar in.
Voor compensatie mag de beschikbare premie verhoogd worden tot maximaal 33% van de pensioengrondslag. Dat percentage voor compensatie wordt aangepast als het maximale percentage voor de beschikbare premie wordt aangepast.

Franchise

Het bedrag van de minimale AOW-franchise wordt in de wet opgenomen.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum is maximaal 50% van het pensioengevend loon. Na de pensioendatum is het maximaal 70% van het ouderdomspensioen.

Anw-hiaatpensioen

Een nabestaandenoverbruggingspensioen mag niet meer verhoogd worden met de compensatie voor de premie volksverzekeringen.

Wezenpensioen

Het wezenpensioen bedraagt maximaal 20% van het pensioengevend loon en mag voor volle wezen verdubbeld worden. Het kan tot uiterlijk de leeftijd van 25 jaar worden uitgekeerd.

Begrenzing vervroeging

Een ouderdomspensioen kan vervroegd ingaan tot uiterlijk 10 jaar voor de AOW-leeftijd.

Variatie

Alle pensioenen mogen in hoogte variëren. De laagste uitkering mag niet minder bedragen dan 75% van de hoogste uitkering. Bij pensioenuitkeringen die ingaan voor de AOW-leeftijd kan een deel gebruikt worden voor een uitkering ter overbrugging tot ingang van de AOW-uitkering.