1. Home
  2. Kennis
  3. Dossier nieuw pensioenstelsel
  4. Actuele ontwikkelingen
  5. Communicatie

Communicatie

De informatievoorschriften worden uitgebreid met bepalingen over de begeleiding van keuzes. De wijze van informatieverstrekking wordt gemoderniseerd. Daarnaast vervalt de verplichting om de modellen voor het UPO en Pensioen 1-2-3 te gebruiken. Voor de transitie moeten pensioenfondsen een communicatieplan hebben.

Keuzes

Het pensioenfonds moet deelnemers op adequate wijze begeleiden bij het maken van hun keuzes. Daarvoor moet het pensioenfonds een keuzeomgeving hebben ingericht.
Een pensioenfonds mag een deelnemer adviseren over de keuze die hij maakt.

Wijze van informatieverstrekking

Informatie kan elektronisch, schriftelijk of via de website worden verstrekt. De deelnemer kan jaarlijks kiezen voor een vorm. Bij informatieverstrekking via de website moeten deelnemers daarop geattendeerd worden.

Uniform Pensioenoverzicht

Pensioenfondsen hoeven het model van het Uniform pensioenoverzicht niet meer te hanteren. Pensioenfondsen moeten wel een pensioenoverzicht verstrekken, met voorgeschreven inhoud.

Pensioen 1-2-3

Pensioenfondsen hoeven de modellen van pensioen 1-2-3 niet meer te gebruiken.

Actie

Pensioenfondsen moeten de deelnemers zodanig informeren dat zij weten wat zij kunnen doen naar aanleiding van de informatie.

Communicatieplan

Onderdeel van het implementatieplan van een pensioenfonds is het communicatieplan. Daarin is uitgewerkt wanneer en hoe (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden worden geïnformeerd over de wijziging van de pensioenovereenkomst en wat er met de opgebouwde en ingegane pensioenen gebeurt, waaronder eventuele compensatie.