1. Home
  2. Kennis
  3. Dossier nieuw pensioenstelsel
  4. Achtergronden
  5. Nieuw financieel toetsingskader

Nieuw financieel toetsingskader

Per 1 januari 2015 is het huidige financieel toetsingskader (nFTK) van kracht geworden. Eind 2017 is de werking onderzocht. Uit het onderzoek blijkt het volgende:

 

Beoogd

Effect

1.

Abrupte, omvangrijke kortingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen, zonder noodzakelijke herstelmaatregelen uit te stellen

Abrupte kortingen zijn voorkomen. Uitstel van noodzakelijke herstelmaatregelen echter niet.

(Het minder snel en minder ingrijpend korten is in het voordeel van ouderen. Dat voorwaardelijke toeslagverlening minder snel wordt toegestaan, is in het voordeel van jongeren.)

2.

Tegengaan spagaat in beleggingsbeleid tussen gerichtheid op toeslagverlening en nominale zekerheid.

De herstelplansystematiek voorkomt dat fondsen over moeten gaan tot het verlagen van het risicoprofiel. Het heeft bij gedragen aan het gestelde doel.

3.

Meer stabiliteit bij financiële sturing

Het invoeren van de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de laatste twaalf maanddekkingsgraden) zorgde ervoor dat de dekkingsgraad minder afhankelijk is van dagkoersen. De afhankelijkheid is minder afgenomen dan men had gehoopt.

4.

Stabiele pensioenpremies

 

Door het vervallen van de premiedekkingsgraadeis (105%) kunnen pensioenfondsen met een dekkingstekort een gedempte premie hanteren. Hierdoor zijn de premiedekkingsgraden gedaald.

5.

Pensioenfondsen moeten hun financiële beleid op voorhand duidelijk maken (een ‘compleet contract’: deelnemers duidelijk maken dat aan pensioenopbouw risico’s kleven en op welke wijze deze risico’s gevolgen voor hen kunnen hebben.)

De introductie van de risicohouding en het verplichte overleg tussen fondsbestuur, sociale partners en fondsorganen, wordt grotendeels als positief ervaren. Veelal wordt hierbij de haalbaarheidstoets als basis gebruikt. Over de haalbaarheidstoets zelf zijn de fondsen erg kritisch.

Aanpassing nFTK

Van de minder fundamentele zaken wordt onderzocht of de inrichting van het FTK effectiever en doelmatiger kan. Hierbij gaat het met name om de technische vormgeving van de haalbaarheidstoets, de berekening van de reële dekkingsgraad (waarin ook de verplichting voor toekomstige toeslagverlening is meegenomen) en de reikwijdte van de beleidsdekkingsgraad.

Nieuw pensioenstelsel en nFTK

De herstelplansystematiek en regels voor toekomstbestendige indexatie neemt de minister van Sociale Zaken mee bij de voorstellen voor de vernieuwing van het stelsel. Dat geldt ook voor de mogelijkheid van gedempte premie.

Bij de behandeling van de evaluatie van het nFTK in de Tweede Kamer gaf hij aan dat sociale partners de ambitie van een pensioenregeling bepalen, maar dat een zekerheidsmaatstaf van 97,5% is voorgeschreven omdat een zekerheid van 100% onbetaalbaar zou zijn. Hierdoor hebben pensioenfondsen ruimte om beleggingsrisico te nemen.

Hij merkt ook op dat de hardheid van de nominale pensioenbelofte de essentie is van de uitkeringsovereenkomst. Wenst een werkgever die nominale pensioenbelofte niet te doen, dan kan de werkgever volgens de minister kiezen voor een pensioen met een ander karakter.